De keerzijde van methaanreductie

Methaan is een relatief sterk broeikasgas. Dus is reductie van methaanuitstoot belangrijk. Maar in een opiniestuk op de website van Caring Farmers wordt zorg uitgesproken over de reductie van methaanuitstoot als die ten koste gaat van prestaties op gebied van CO2 en stikstof en aspecten als dierenwelzijn en biodiversiteit. Door het voeren van krachtvoer, soja en mais wordt de uitstoot van methaan minder maar is er juist meer uitstoot van CO2 en stikstof. Ook sluit dit niet aan op het natuurlijke gedrag van de koe als herkauwer. Lees het volledige artikel hier.

EU Commissie: glyfosaat tien jaar langer toegestaan

Nadat een nieuwe stemming in het Europees Parlement geen uitsluitsel bood, heeft de EU Commissie besloten gebruik van glysofaat nog tien jaar toe te laten. Dat meldt onder meer Nu.nl. Aan het gebruik zijn wel strengere regels verbonden. Glysofaat mag niet meer worden ingezet om gewassen te drogen voor de oogst. Gebruikers moeten ervoor zorgen dat het middel niet andere planten en dieren treft. Dit laatste is vooral voor de biologische landbouw van belang. Biologische bedrijven kunnen nu schade hebben van overwaaiende pesticiden. Overigens kunnen individuele lidstaten alsnog beperkingen stellen aan het gebruik in hun eigen landen. Lees meer hierover op de websites van NOS en Nu.nl

Sybrand Bouma: “De politiek moet stappen zetten!”

In een interview met Omrop Fryslân benadrukt De Natuurweide-voorzitter Sybrand Bouma dat de overheid de biologische landbouw meer moet gaan steunen om de groei mogelijk te maken: “De overheid zet nog vol in op de reguliere landbouw, terwijl we ook stappen kunnen zetten. De biologische sector moet groeien naar 15 procent van het totale landbouwareaal in Fryslân. We zitten nu op zo’n 5 procent. Zonder geld kan deze sector moeilijk verder groeien.”

Als voorbeelden van wat de biologische melkveehouderij kan betekenen, noemt Sybrand Bouma de halvering van nitraat- en stikstofemissie. Er zijn overheidsbudgetten beschikbaar gesteld voor de biologische landbouw maar de overheid heeft angst voor het verstrekken van staatsteun. Anderzijds kent de overheid juist geld toe aan hulpmiddelen die in het biologische systeem veel minder toevoegen, zoals aanpassingen in de stal (luchtwassers, stalvloeren), doordat de biologische melkveehouderij koeien veel meer aan weidegang doet. De steun waar de biologische sector ècht iets aan heeft, blijft dus achterwege. Lees meer op de website van Omrop Fryslân.

Ledenvergadering met aandacht voor consortium Biologische Landbouw

Noteer alvast in uw agenda: op woensdagavond 13 december is, om 20.00 uur, de online najaarsvergadering voor alle De Natuurweideleden. Naast een korte update (door het bestuur) van alle zaken die spelen in onze vereniging, zal Rein van der Wal een presentatie geven over het consortium Biologische Landbouw. Dit is het gezamenlijke onderwijsproject van Aeres. Lees nu al meer over het consortium op de website van Aeres.

Overijssel en Utrecht vechten aanpak PAS melders aan bij Raad van State

De provincies Overijssel en Utrecht vechten eerdere rechtbankbesluiten aan waarin zij werden gedwongen handhavingsverzoeken op te volgen. Voor andere handhavingsverzoeken, en dus andere PAS-melders is de uitspraak van de Raad van State van groot belang. Blijven de eerdere uitspraken van de rechtbanken staan, dan wordt gedogen door provincies in andere situaties wel erg lastig. Milieuorganisatie MOB (Mobilisation for the Environment) heeft volgens woordvoerder Valentijn Wösten 350 handhavingsverzoeken ingediend bij zeven provincies. Veel hangt af van de inschatting door de Raad van State of het legalisatieprogramma van de grond komt en er genoeg stikstofruimte is. De uitspraak door de Raad van State wordt in maart verwacht. Lees meer op Nieuwe Oogst.

Bio-normen bij Triodos financiering intensieve landbouw

Triodos Bank hanteert bij financieringen voor nieuwe klanten in de intensieve veehouderijen de biodynamische normen, met specifieke aandacht voor de aanwending van mest en verbouw van voedergewassen op het bedrijf of in de directe omgeving. Dat bericht Biojournaal. Vidar Bakker, relatiemanager Landbouw en Voeding bij Triodos Bank geeft aan: “Er is werk aan de winkel voor de intensieve veehouderij om verder te verduurzamen, daarom is voor de financiering van nieuwe klanten de biodynamische werkwijze vanaf nu de norm. Hiermee willen we volgende stappen zetten op het gebied van onder meer dierenwelzijn en grondgebondenheid”, Op deze wijze wil Triodos Bank de transitie in de landbouw, met onder andere verschuiving van dierlijk eiwit naar plantaardig eiwit, ondersteunen. Lees het hele artikel op Biojournaal.

Biologische landbouwers hebben minder gif in lichaam

Uit onderzoek van de WUR en Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat biologische aardappelboeren minder gifstoffen in hun lichaam hebben dan hun niet-biologische collega’s. Dat berichten de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden. Het onderzoek werd gehouden onder Friese en Groningse boeren en inwoners van de stad Groningen. na analyse van bloed, ontlasting en urine bleek dat de biologische landbouwers minder restanten van bestrijdingsmiddelen in hun lichaam hadden. naast het niet toepassen van bestrijdingsmiddelen speelt gezondere voeding mogelijk ook een rol.

Biologisch risicobeheersplan verplicht vanaf 2024

SKAL bericht dat vanaf 2024 het verplicht is om een risicobeheersplan op te stellen. In een risicobeheersplan wordt omschreven welke risico’s binnen het bedrijf bestaan, die de betrouwbaarheid van het biologische product zouden kunnen aantasten. Vertrekpunt is een beschrijving van de bedrijfsprocessen om vervolgens de risico’s en de voorzorgsmaatregelen te beschrijven en te registreren als ze worden toegepast. Lees meer hierover in de SKAL nieuwsbrief  en op de website van SKAL.

Akkoord over EU natuurherstelwet

Het Europees Parlement en de 27 EU-lidstaten zijn het eens over de natuurherstelwet. Het akkoord is minder verstrekkend dan de aanvankelijke versie van het plan van toenmalig Eurocommissaris Frans Timmermans.

De wet beoogt de aangetaste natuur in de Europese Unie te herstellen. Daarnaast bevat de wet voorstellen die de biodiversiteit op landbouwgrond moeten verbeteren. De Europese Commissie heeft geanalyseerd dat 81 procent van de natuurgebieden er slecht aan toe is.

De lidstaten moeten in 2030 aan de slag zijn met herstel van 30 procent van de natuur die in slechte staat verkeert. Natura2000-gebieden hebben de hoogste prioriteit. In 2050 moeten de landen uiteindelijk met 90 procent van die gebieden bezig zijn. Lees meer op de website van de NOS.

Onderzoek: waarom komt bio niet vooruit?

Onderzoeksplatform Investico deed, in opdracht van De Groene Amsterdammer en Trouw, onderzoek naar de redenen waarom de biologische landbouw zich niet ontwikkelt overeenkomstig de gestelde doelen. Conclusie is dat stimuleringsgelden relatief meer naar de gangbare sector gingen dan naar biologisch. Ook de Europese Commissie en de Rekenkamer komen tot de conclusie dat, hoewel achtereenvolgende ministers zich positief uitlieten over de biologische landbouw, de daadwerkelijke maatregelen om ‘biologisch’ te stimuleren, achterbleven.

Relatief veel middelen (172 miljoen euro) werden tussen 2012 en 2022 besteed aan kleinschalige verduurzaming als bloemrijke akkerranden, duurzaam dierenvoer of cursussen duurzaamheid, in veel gevallen vooral voor de meer intensievere landbouwbedrijven. een bedrag van 74 miljoen euro lging volledig  naar de intensieve sector voor o.a. luchtwassers, emissiearme stalvloeren of vermindering van het mestoverschot: veelal technologische oplossingen voor problemen binnen de intensieve veehouderij. Lees meer op de website van Investico: Bio voor de bühne.