Oproep: stuur uw Kringloopwijzer 2022 in!

De Pilot BioMonitor Melkveehouderij ontwikkelt een monitorings- en beloningsinstrument dat recht doet aan de prestaties van de biologische melkveehouderij. Met de BioMonitor kunnen we als sector laten zien wat onze waardevolle bijdrage is aan de doelen op gebied van natuur, milieu, klimaat en water. Daarvoor heeft de projectgroep uw hulp nodig!

Hoe meer gegevens we hebben uit Kringloopwijzers van biologische melkveehouders, des te groter is het inzicht in het biologische systeem en des te representatiever de conclusies die we daaruit trekken. En, net zo belangrijk, we kunnen deze inzichten beter vertalen naar logische aannames en rekenregels in de BioMonitor.

Daarom ons verzoek: stuur uw Kringloopwijzer van 2022 als pdf naar secretariaat@denatuurweide.nl
Uw gegevens worden zo gebruikt dat ze niet individueel herleidbaar zijn. U doet er de projectgroep maar bovenal de sector en uzelf een groot plezier mee!

 

TV tip: Zembla uitzending over gentech

Zembla besteedde in haar uitzending ‘Sleutelen aan zaad’ aandacht aan CRISPR-Cas, de technologie om gewassen genetisch te veranderen. In de uitzending wordt de onderzoekskant belicht maar zien we ook de ervaringen ‘vanuit het veld’ in Argentinië waar al langer praktijkervaring is met de toepassing. Begin oktober werd aan een delegatie van Tweede Kamerleden een petitie overhandigd met 45.000 handtekeningen om aan te dringen op keuzevrijheid voor de consument om gentech-vrij voedsel te kunnen kiezen. Hiervoor is vermelding op etiketten nodig. Kijk de Zembla-uitzending terug via deze link.

EU: voorstel halvering pesticidengebruik weggestemd

Het Europees Parlement heeft het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van pesticiden te halveren in 2030 weggestemd. Het beperken van het gebruik van pesticiden was onderdeel van de Green Deal. Het voorstel was al flink afgezwakt ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel maar is nu dus van tafel.

De Europese Commissie wilde met de strengere regels het pesticidengebruik flink verminderen. Ook moesten biologische boeren beter gecompenseerd worden. Hoewel in de biologische landbouw geen pesticiden worden gebruikt, ervaren biologische bedrijven wel de negatieve effecten van gebruik door omliggende bedrijven.

Lees meer op de website van de NOS.

Onderzoek naar negatieve ervaringen met mestgassen

BoerVeilig, stichting I-Vee en ZuivelNL starten een onderzoek naar de ervaringen van melkveehouders met mestgassen. Doel is om beter inzicht te krijgen in incidenten met mestgassen in Nederland. Hoe vaak er problemen met mestgassen voorkomen, is namelijk niet bekend. Het onderzoek maakt deel uit van een tweejarig project dat wordt ondersteund door ZuivelNL.

Hoge concentraties methaan en ammoniak kunnen een gevaar opleveren in de stal. Ook het giftig waterstofsulfide komt vrij door de afbraak van eiwitten. Waterstofsulfide is in lagere concentraties al gevaarlijk. Met als gevolg dat er jaarlijks ernstige ongevallen en dodelijke slachtoffers op boerderijen plaatsvinden. Lees meer over dit onderzoek en doe mee aan de enquête op de website van Boer Veilig.

Rechtszaak tegen toelating glysofaat

Milieuorganisatie Pesticide Action Network (PAN) spant met andere Europese milieuorganisaties een zaak aan bij het Europese Hof tegen de verlengde toelating van glysofaat, meldt Boerderij. Daarmee krijgt deze zaak een vervolg, dat mogelijk tot 2026 zal duren gezien de lange doorlooptijd van zaken bij het Europese Hof. De bezwaarmakers richten zich vooral op het niet betrekken van onderzoeken naar glysofaat-effecten bij het nemen van deze beslissing. Lees meer op Boerderij.nl.

 

 

Toekomstbestendig kiezen voor natuur en landbouw in het landelijk gebied

In dit najaar bracht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het rapport Balans van de Leefomgeving 2023 uit.  Het rapport concludeert dat voor het halen van de natuurdoelen, waterkwaliteitsdoelen en klimaatdoelen in het landelijk gebied een transitie van het landbouw-voedselsysteem nodig is. Samenhang in de opgaven vraagt om maatregelen die meerdere doelen tegelijk dienen. Punt van zorg is de achteruitgang in ecosysteemdiensten. WUR-onderzoeker Marlies Sanders is een van de auteurs van het hoofdstuk Natuur, Landbouw en Voedsel. Sanders: “Deze ecosysteemdiensten zijn echter niet alleen van belang voor boeren, maar ook voor waterschappen, omwonenden en verzekeraars. Toch komt duurzaam gebruik maar moeizaam van de grond”. In de overgangsgebieden zitten al veel extensieve graasdierbedrijven maar komt ook nog intensieve landbouw voor, zoals opengrondtuinbouw met bloembollen en fruit en aardappelteelt, waarop grote hoeveelheden chemische middelen worden gebruikt die giftig zijn voor wilde soorten.

Tenslotte signaleert het rapport ook dat ‘de markt’ het niet zelf regelt maar vraagt om sturing door middel van bijvoorbeeld prijsbeleid en normering. Lees meer op de website van WUR.

Presentatie over Pilot BioMonitor tijdens Biobeurs

Tijdens de Biobeurs zullen Gerard Migchels, programmamanager bij WUR en projectleider Pilot BioMonitor, en De Natuurweide-voorzitter Sybrand Bouma een presentatie verzorgen. Ze zullen de achtergronden, de doelen en de voortgang van dit voor de biologische melkveehouderij belangrijke project uiteenzetten. Deze sessie is op donderdag 18 januari 2024 van 16.45 tot 17.45 uur. Meer details vindt u op de website van de Biobeurs.

Nieuwe procedure pachtgronden Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer heeft een nieuwe procedure bij verpachting van grond ingevoerd. Dit is het gevolg van het Didam-arrest van november 2021. Daarin werd bepaald dat een overheidsorganisatie, vanwege het gelijkheidsbeginsel, potentiële medegegadigden mee moet laten dingen naar vastgoedovereenkomsten. De Natuurweide volgt deze nieuwe procedure op de voet. Afgelopen jaar werd in een pilot rond deze nieuwe procedure al duidelijk dat deze voor (bestaande) biologische pachters zeer ongunstig kan uitvallen. Staatsbosbeheer heeft aangeven hier zorgvuldig naar te kijken en het vernieuwde wegingssysteem aan te passen. Welke aanpassingen dit zijn, is nog niet bekend gemaakt. De inschrijfvoorwaarden en toewijzingscriteria zijn te lezen op de website van Staatsbosbeheer. De te pachten percelen (per 2024) verschijnen op Pachtgrond.nu met bijbehorende pacht- en inschrijfvoorwaarden, criteria en de weging. Deze kunnen mogelijk per perceel verschillen.

De Natuurweide is zeer benieuwd naar uw ervaringen met de nieuwe procedure. Is uw bestaande pachtcontract van Staatsbosbeheer-percelen opgezegd en bent u nu genoodzaakt om op diezelfde percelen openbaar in te schrijven? Heeft u interesse om percelen van Staatsbosbeheer te pachten, heeft u uw twijfels over de weging van de toewijzingscriteria of wilt u uw ervaringen met de gehele procedure met ons delen? Al uw reacties graag naar secretariaat@denatuurweide.nl. Aan de hand van uw ervaringen zullen wij met Staatsbosbeheer in gesprek gaan.

Duitsland: op naar 30% biologisch in 2030

Waar we in Nederland nog aanhikken tegen het nemen van maatregelen om ‘biologisch’ versneld te laten groeien naar 15% landbouwareaal in 2030 (zie ook het interview met Sybrand Bouma), mikt de Duitse regering op 30% in 2030. Gisteren presenteerde minister van Voedsel en Landbouw, Cem Özdemir, de Duitse strategie om de biologische landbouw en voedselindustrie duurzaam te versterken. Daarbij wordt gekeken naar de hele waardeketen van de inputmarkten tot productie, verwerking, handel en voeding. De strategie is ook gericht op het versterken van de biologische verwerking, het stimuleren van biologisch voedsel in de horeca en het vergroten van de kennis over biologische landbouw bij het grote publiek en in beroepsopleidingen. Hierdoor moeten landbouwbedrijven bredere verkoopkanalen kunnen bereiken en een betere acceptatie van hun biologische landbouwproducten te krijgen. Ook onderzoek en kennisdeling over biologische landbouw en voedselproductie komen aan bod. Lees meer hierover op Biojournaal.

Agrico: “Technische mogelijkheden van ‘gene editing’ overschat”

Hoewel hoofd R&D Sjefke Allofs van Agrico gentech niet principieel afwijst, ziet hij hierin slechts beperkte mogelijkheden en is het zeker geen ‘kip met gouden eieren’. Bovendien biedt klassieke veredeling voldoende mogelijkheden om aardappelrassen te optimaliseren. Allofs: “Onze voedselproductie is op geen enkele manier in gevaar als deze techniek in Europa zou worden afgewezen. Wij zijn er niet afhankelijk van. Commerciële bedrijven die pleiten voor het loslaten van regelgeving voor CRISPR-Cas zijn niet a priori bezig de wereld te voeden of verbeteren. Deze bedrijven willen betere rassen ontwikkelen dan hun concurrenten en daardoor meer verkopen.”

Lees het hele interview op de website van Ekoland.