Campagne gericht op meer weiden van jongvee

Terwijl weidegang bij volwassen koeien in de lift zit, is bij jongvee het tegenovergestelde het geval. Daarom heeft het Ministerie van LNV het initiatief genomen tot de werkgroep Meerweiden. Sectororganisaties LTO, Biohuis, NAJK en Netwerk GRONDig maken deel uit van deze werkgroep. In september is de voorlichtingscampagne ‘Jonge gegraasd, oud gedaan’ gestart. Onderdeel van de campagne is een onderzoek onder melkveehouders om inzicht in de beweegredenen om jongvee wel of niet te weiden. Meedoen aan dit onderzoek? Lees meer over het initiatief en de enquête op de website over dit initiatief: https://www.jongveeweiden.nl/Home/

Uniek: biologische landbouw in Troonrede

Op Prinsjesdag presenteerde Koning Willem Alexanders namens het demissionaire kabinet de plannen onder de begroting voor het komende jaar. Daarin zat een uniek moment: de biologische landbouw werd genoemd als belangrijke oplossing in vraagstukken rond stikstof en natuur. Het laat zien dat de inspanningen van De Natuurweide en haar partners om ‘biologisch’ als volwaardig oplossingsrichting geaccepteerd te krijgen, resultaat hebben. Meer dan ooit wordt de biologische landbouw serieus genomen en worden haar vertegenwoordigers gezien als volwaardige gesprekspartners.

PBL: Klimaatdoelen binnen bereik

Als alles meezit, zijn de klimaatdoelen van het kabinet haalbaar. Dat blijkt uit een doorrekening van de plannen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samenwerking met TNO, CBS en RIVM. Het doel is om in 2030 55% minder broeikasgassen uit te stoten en met de berekende 46 tot 57% is dat doel dus binnen bereik. Niet binnen alle sectoren zijn er genoeg plannen om het doel in zicht te brengen. Onder meer de landbouw blijft achter. Volgens het PBL komt dat deels omdat de plannen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) nog niet in de berekeningen meegenomen konden worden.

Lees meer op de website van de NOS: https://nos.nl/collectie/13871/artikel/2491051-rapport-klimaatdoelen-voor-het-eerst-binnen-bereik-als-alles-meezit

Prinsjesdag: 175 miljoen voor landbouwinvesteringen

Op Prinsjesdag zal het kabinet bekendmaken 175 miljoen beschikbaar te stellen voor investeringen in de landbouw. Daarvan is 50 miljoen voor het stimuleren van biologische consumptie. Daarnaast komt geld beschikbaar voor jonge boeren met het oog op bedrijfsopvolging en de stoffenbalans, zo meldt BNR in de aanloop naar Prinsjesdag: https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10525308/daags-voor-prinsjesdag-komt-kabinet-met-175-miljoen-voor-landbouw:

Bionext reageert verheugd op het beschikbaar stellen van 5o miljoen euro voor het stimuleren van de markt voor ‘biologisch’. Vooral omdat de ontwikkeling van biologische consumptie in verschillende sectoren niet zo snel groeit als gewenst of zelfs stagneert: https://bionext.nl/nieuws/kabinet-reserveert-50-miljoen-euro-in-begroting-prinsjesdag-om-de-biologische-markt-te-stimuleren-669/

Uitkoopregeling veehouderij: 500 aanmeldingen

Er hebben zicht tot nu toe 500 veehouders gemeld voor de uitkoopregeling. Hiervan zijn 300 piekbelasters. In totaal hebben ongeveer 39.000 veehouders via de website bekeken voor welke regeling ze in aanmerking komen. Bij de eerdere uitkoopregeling uit 2022 bleek dat 20 van de 750 boeren akkoord gingen met het bod op hun bedrijf en stopten. Tot april 2024 kunnen bedrijven zich melden voor de uitkoopregeling. Lees meer hierover op de NOS website:

 

Stikstof niet controversieel verklaard

De Tweede Kamercommissie voor LNV heeft het thema stikstof niet controversieel verklaard. Dat betekent dat het kabinet ‘door kan’ met de voorgenomen stoppers- en innovatieregelingen. Nieuwe wetgeving en beleidsvoorstellen die door de ministers van der Wal en Adema nog niet naar de Kamer waren gestuurd, blijven waarschijnlijk op de plank liggen. Op deze onderwerpen (bijv. stikstofwet, hervormingsvoorstellen i.p.v. de afspraken in het Landbouwakkoord) zal waarschijnlijk wel vertraging ontstaan. Lees meer hierover via deze links:

https://nos.nl/artikel/2489437-kamer-wil-korting-ouderenzorg-niet-behandelen-aantal-stikstofplannen-wel

https://www.nu.nl/politiek/6279758/kamer-debatteert-gewoon-door-over-stikstofbeleid-maar-2030-lijkt-van-de-baan.html

RVO-onderzoek: deel landbouwsubsidies kan natuur schaden

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft 34 subsidieregelingen voor de landbouw onderzocht. 12 Regelingen hebben mogelijk schadelijke effecten op natuur en biodiversiteit. Dat komt volgens de onderzoekers doordat deze regelingen leiden tot schaalvergroting bij bedrijven. Andere regelingen leiden tot intensivering, met een hogere opbrengst per hectare en toename van gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Een deel van deze regelingen is uit de tijd dat er onzekerheid was over voedselzekerheid. Nieuwe regelingen hebben meer oog voor natuur en biodiversiteit. De Natuurweide en partnerorganisaties spannen zich voortdurend in om bij relevante ministeries kennis van de biologische landbouw en het biologische systeem te vergroten.  Zodat deze kennis wordt gebruikt bij het opstellen wat wetgeving en subsidieregelingen die natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn ten goede komen. Lees meer over het RVO-onderzoek: https://nos.nl/artikel/2489391-onderzoek-deel-subsidieregelingen-voor-de-landbouw-kan-natuur-schaden

NOS: groei biologische landbouw stagneert

De NOS meldt dat de biologische landbouw amper groeit. In sectoren als de geitenhouderij en pluimveehouderij nam het aantal biologische bedrijven af ten opzichte van 2022. Het totaal aantal gecertificeerde biologische landbouwbedrijven en bedrijven in omschakeling groeide wel licht, met 1,4%. Deze cijfers onderstrepen dat extra inspanningen nodig zijn om de groei van ‘biologisch’ te versnellen. De Natuurweide zet zich daar voor in, ook door bij de politieke partijen aan te dringen de groei van biologische landbouw en stimulering van consumptie op te nemen in hun programma’s. Lees het hele artikel op de NOS website: https://nos.nl/artikel/2487928-biolandbouw-groeit-amper-minder-geitenhouders-en-pluimveeboeren

Biologische input voor verkiezingsprogramma’s

Met het oog op de komende verkiezingen (op 22 november) heeft De Natuurweide, samen met Stichting EKO Keurmerk, Biohuis, Bionext en de gezamenlijke primaire melkveehouderij, input gegeven aan de verkiezingsprogramma’s. Wij hopen daarmee te bewerkstelligen dat de politieke partijen de biologische landbouw een belangrijke plek geven in hun partijprogramma’s. Lees meer via volgende links:

https://bionext.nl/nieuws/inbreng-bionext-voor-verkiezingsprogrammas-657/

Melkveehouderij van de toekomst