WUR rapport: groter biologisch landbouw areaal

Wageningen University & Research onderzocht de effecten van een groter landbouwareaal op klimaat, natuur en dierenwelzijn.

Het rapport ‘Het perspectief van biologische landbouw’ is opgesteld in opdracht van het Ministerie van LNV en is door minister Adema naar de Tweede Kamer gestuurd. In het onderzoek is met name gekeken naar de CO2-voetprint, ammoniakemissie en de nitraatuitspoeling naar het grondwater van de akkerbouw en melkveehouderij, de sectoren die relatief veel grondoppervlak gebruiken. De conclusie van het rapport is dat uitbreiding van het biologische landbouwareaal (nu 4%) leidt tot minder broeikasgasemissies in Nederland. Doordat de biologische landbouw geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt, vallen de met productie en transport gemoeide CO2-emissies weg. Daarnaast is bij biologische melkvee- en akkerbouwbedrijven minder ammoniakemissie en nitraatuitspoeling per hectare. Dit is gunstig voor de biodiversiteit.

Omvormen van gangbare melkveebedrijven naar ‘biologisch’ zou volgens dus helpen bij het realiseren van de doelen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (en de provinciale vertaalslagen daarvan). Vooral ook in de overgangszones rond Nature 2000-gebieden geldt dit omdat het biologische systeem zo dicht mogelijk bij de werking van het ecosysteem blijft. Het WUR rapport onderstreept dus de visie dat biologische landbouw een waardevolle bijdrage kan leveren aan oplossing van de vraagstukken rond natuur, klimaat, biodiversiteit en schoon water. Lees de inhoud van het volledige rapport hier.

Geef een reactie