Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

Campagne gericht op meer weiden van jongvee

Terwijl weidegang bij volwassen koeien in de lift zit, is bij jongvee het tegenovergestelde het geval. Daarom heeft het Ministerie van LNV het initiatief genomen tot de werkgroep Meerweiden. Sectororganisaties LTO, Biohuis, NAJK en Netwerk GRONDig maken deel uit van deze werkgroep. In september is de voorlichtingscampagne ‘Jonge gegraasd, oud gedaan’ gestart. Onderdeel van de […]

Uniek: biologische landbouw in Troonrede

Op Prinsjesdag presenteerde Koning Willem Alexanders namens het demissionaire kabinet de plannen onder de begroting voor het komende jaar. Daarin zat een uniek moment: de biologische landbouw werd genoemd als belangrijke oplossing in vraagstukken rond stikstof en natuur. Het laat zien dat de inspanningen van De Natuurweide en haar partners om ‘biologisch’ als volwaardig oplossingsrichting […]

PBL: Klimaatdoelen binnen bereik

Als alles meezit, zijn de klimaatdoelen van het kabinet haalbaar. Dat blijkt uit een doorrekening van de plannen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samenwerking met TNO, CBS en RIVM. Het doel is om in 2030 55% minder broeikasgassen uit te stoten en met de berekende 46 tot 57% is dat doel dus […]

Prinsjesdag: 175 miljoen voor landbouwinvesteringen

Op Prinsjesdag zal het kabinet bekendmaken 175 miljoen beschikbaar te stellen voor investeringen in de landbouw. Daarvan is 50 miljoen voor het stimuleren van biologische consumptie. Daarnaast komt geld beschikbaar voor jonge boeren met het oog op bedrijfsopvolging en de stoffenbalans, zo meldt BNR in de aanloop naar Prinsjesdag: https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10525308/daags-voor-prinsjesdag-komt-kabinet-met-175-miljoen-voor-landbouw: Bionext reageert verheugd op het […]

Uitkoopregeling veehouderij: 500 aanmeldingen

Er hebben zicht tot nu toe 500 veehouders gemeld voor de uitkoopregeling. Hiervan zijn 300 piekbelasters. In totaal hebben ongeveer 39.000 veehouders via de website bekeken voor welke regeling ze in aanmerking komen. Bij de eerdere uitkoopregeling uit 2022 bleek dat 20 van de 750 boeren akkoord gingen met het bod op hun bedrijf en […]

Stikstof niet controversieel verklaard

De Tweede Kamercommissie voor LNV heeft het thema stikstof niet controversieel verklaard. Dat betekent dat het kabinet ‘door kan’ met de voorgenomen stoppers- en innovatieregelingen. Nieuwe wetgeving en beleidsvoorstellen die door de ministers van der Wal en Adema nog niet naar de Kamer waren gestuurd, blijven waarschijnlijk op de plank liggen. Op deze onderwerpen (bijv. […]

RVO-onderzoek: deel landbouwsubsidies kan natuur schaden

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft 34 subsidieregelingen voor de landbouw onderzocht. 12 Regelingen hebben mogelijk schadelijke effecten op natuur en biodiversiteit. Dat komt volgens de onderzoekers doordat deze regelingen leiden tot schaalvergroting bij bedrijven. Andere regelingen leiden tot intensivering, met een hogere opbrengst per hectare en toename van gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Een […]

NOS: groei biologische landbouw stagneert

De NOS meldt dat de biologische landbouw amper groeit. In sectoren als de geitenhouderij en pluimveehouderij nam het aantal biologische bedrijven af ten opzichte van 2022. Het totaal aantal gecertificeerde biologische landbouwbedrijven en bedrijven in omschakeling groeide wel licht, met 1,4%. Deze cijfers onderstrepen dat extra inspanningen nodig zijn om de groei van ‘biologisch’ te […]

Materiaal voor Open Dagen

Organiseert u binnenkort een Open Dag? Dan kunt u bij Bionext vlaggen bestellen: info@bionext.nl . Daarnaast heeft Bionext ook digitaal materiaal beschikbaar. Meer informatie vindt u op de website van Bionext: https://bionext.nl/wat-doen-we/advies-en-onderwijs/spreekbeurtpakketten/. Tenslotte kunt u, zolang de voorraad strekt, Ik ben bio-tasjes bestellen bij het secretariaat van De Natuurweide: secretariaat@denatuurweide.nl

Biologische input voor verkiezingsprogramma’s

Met het oog op de komende verkiezingen (op 22 november) heeft De Natuurweide, samen met Stichting EKO Keurmerk, Biohuis, Bionext en de gezamenlijke primaire melkveehouderij, input gegeven aan de verkiezingsprogramma’s. Wij hopen daarmee te bewerkstelligen dat de politieke partijen de biologische landbouw een belangrijke plek geven in hun partijprogramma’s. Lees meer via volgende links: https://bionext.nl/nieuws/inbreng-bionext-voor-verkiezingsprogrammas-657/ […]

Interview met voorzitter Sybrand Bouma in Veeteelt

Eind juni publiceerde het blad Veeteelt een interview met De Natuurweide-voorzitter Sybrand Bouma. Daarin stelt hij dat er, ondanks het nu nog beperkte biologische landbouwareaal van 4%, zeker de potentie is te groeien naar 15% of meer:  ‘Er is absoluut marktpotentie voor biologische producten en laten we daar ook vooral op inzetten. Dat kunnen we […]

Houd ons voedsel gentech vrij: teken de petitie!

De Europese Commissie bereidt een herziening voor van de regels voor nieuwe veredelingstechnieken. Dit zou ertoe leiden dat gebruik van de gentechniek CRISPR-Cas niet op etiketten vermeld hoeft te worden. Dat betekent vervolgens dat deze gentechnologie ongemerkt zijn intrede kan doen in de biologische landbouw. Lees voor meer achtergronden hier: https://bionext.nl/nieuws/houd-ons-voedsel-gentech-vrij-kom-in-actie-647/. Indien de petitie hier tegen […]

WUR rapport: groter biologisch landbouw areaal

Wageningen University & Research onderzocht de effecten van een groter landbouwareaal op klimaat, natuur en dierenwelzijn.

Inzet Biohuis in het Landbouwakkoord

De afgelopen én aankomende weken wordt door Biohuis, inclusief dragende organisaties, en Bionext hard gewerkt voor de belangen van huidige en toekomstige biologische boeren en bijbehorende ketens. Onze inzet is om afspraken te maken in het Landbouwakkoord voor de ontwikkeling van de biologische sector tot 2040. In de aankomende weken zullen aan de hoofdtafel van [...]

Eerste conclusies Pilot BioMonitor Melkveehouderij

Het biologische melkveehouderijsysteem sluit goed aan op de wens van lagere stikstofemissies.

Consortium Biologische Landbouw; meer biologisch in het beroepsonderwijs!

Op 1 december 2022 vond de officiële aftrap plaats van het consortium Biologische Landbouw.

De Natuurweide verheugd over uitspraak RvS m.b.t. weidegang

De Raad van State heeft op 12 oktober 2022 in een uitspraak kaders geformuleerd.

Eerste reactie op rapport Remkes

De eerste reactie op het 60 pagina’s tellende rapport, dat we nog uitgebreider zullen bestuderen en bespreken in onze organisatie. De gehele reactie is te lezen bij het Biohuis

Stikstof gesprekken

Op 31 augustus heeft een delegatie vanuit Biohuis onder leiding van Remkes tweemaal gesproken met een aantal leden van het kabinet.

Niet- chemische vliegenbestrijding tips en tools

Veehouders kunnen het gebruik van chemische vliegenmiddelen verminderen.