Stand van zaken aanvullende normen

koeienDe Natuurweide, de belangenvereniging van biologische melkveehouders, wil u graag nader informeren over de   (76 KB) aanvullende normen (76 KB)  voor de biologische melkveehouderij. Als eerste willen wij onderbouwen waarom aanvullende normen van belang zijn. Vervolgens leggen wij uit hoe de aanvullende normen tot stand zijn gekomen. Tot slot gaan we in op de samenwerking met de verzamelaars van biologische melk en hoe we denken de aanvullende normen in de praktijk te kunnen brengen.

De regelgeving over de biologische productieomstandigheden is Europees bepaald. De vaste waarden in de regelgeving zoals geen gebruik van kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en GGO zijn onveranderd van groot belang en vormen de basis van de biologische landbouw. De Natuurweide is echter van mening dat in EU-verband de doorontwikkeling van de biologische productiemethode op onderdelen te langzaam gaat. Juist van de biologische sector mag worden verwacht dat ze actief in speelt op nieuwe aandachtsgebieden en wensen van wetenschap en consument. Enerzijds betreft het gewenste ontwikkelingen in de diepte, zoals meer duidelijkheid op het gebied van weidegang en antibioticagebruik. Anderzijds gaat het om gewenste innovatie in de breedte op het gebied van biodiversiteit, energiegebruik en regionale ketens. De markt, en in het bijzonder de maatschappelijk bewuste consument en NGO’s, verwachten van de biologische sector ontwikkeling op deze terreinen.

Van belang hierbij is dat de biologische sector eenduidig is in de claims die worden gemaakt. Kritische consumenten en NGO’s beoordelen de sector niet op een gemiddelde, maar op normen waaraan de biologische zuivel voldoet. Hiervoor is een solide borging nodig dat vertrouwen schept. Hoewel tot een minimum beperkt gaat een solide borging gepaard met extra administratie, controle en bijbehorende kosten. De Natuurweide is zich hiervan bewust, maar is van mening dat deze extra inspanning de moeite en kosten waard is.

Het pakket aanvullende normen is bepaald door de werkgroep aanvullende normen. De werkgroep is samengesteld uit melkveehouders van FrieslandCampina, Eko Holland, Rouveen, Willig kaasmakers, Aurora en de Natuurweide. De opdracht aan de werkgroep is om een pakket van aanvullende normen te ontwikkelen dat:
- Een groot draagvlak heeft onder de biologische melkveehouders,
- eenvoudig en goedkoop is en past bij de huidige prijsvorming,
- qua inhoud en manier van borgen de kritiek van de buitenwereld kan weerstaan.

De werkgroep heeft het pakket in het najaar van 2014 voorgelegd in drie regionale bijeenkomsten met in totaal 30 willekeurig gekozen melkveehouders. Aan de hand van de reacties uit deze bijeenkomsten is het uiteindelijke pakket aan aanvullende normen bepaald. Daarnaast zijn de aanvullende normen besproken in de ledenvergadering van Rouveen, Eko Holland Melk op Maat en met de commissie biologisch van FrieslandCampina.

De inschatting van de werkgroep is dat meer dan 70% van de biologische melkveehouders positief is over het voorgestelde systeem van aanvullende normen. Een aantal veehouders heeft kritisch gereageerd. Met deze groep veehouders gaat de Natuurweide in gesprek om te achterhalen waar het systeem wringt. Vaak blijken de gedeelde standpunten talrijker te zijn dan de geschilpunten.

De verzamelaars van biologische boerderijmelk hebben positief gereageerd op dit initiatief van de sector. Inmiddels is in een gezamenlijk overleg tussen het bestuur van de Natuurweide, de werkgroep en de verzamelaars van biologische melk op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de uitvoering van het systeem. Belangrijkste elementen hieruit zijn:
- Alle verzamelaars van biologische melk staan achter de plannen van aanvullende normen voor de Nederlandse biologische melkveehouderij en zijn bereid hiervoor een inspanning te leveren.
- Een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor invoering en handhaving van de aanvullende normen voor de Nederlandse biologische melkveehouderij wordt door alle partijen ondersteund.
- Alle partijen streven naar een grote deelname. Het is aan de verzamelaars van biologische melk echter zelf te bepalen of haar leveranciers allemaal aan de aanvullende normen moeten voldoen of een deel van de melkveehouders.
- Om alle biologische melkveehouders te bereiken vindt er door partijen een maximale inzet plaats op het gebied van voorlichting en promotie.
- De biologische melkveehouders, verenigd in de werkgroep aanvullende normen, zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het pakket aanvullende normen en voor toezicht op een eenduidige uitvoering.
- De intake en ondersteuning van deelnemende melkveehouders wordt uitgevoerd door de verzamelaars van biologische melk.
- De jaarlijkse controle op de deelnemende melkveebedrijven wordt uitgevoerd door SKAL, gelijktijdig met de reguliere controle.

Voorlopig ligt de prioriteit in het voorlichten en testen van de daadwerkelijke deelname in de praktijk. Er wordt nog niet ingezet op communicatie en promotie van de aanvullende normen richting consument en markt. Medio juni 2016 gaan de partijen in een gezamenlijk overleg de voortgang evalueren en afspraken maken over vervolgstappen.

Deze site maakt gebruik van cookies Klik hier voor meer informatie