Gezamenlijk plan voor aanpak mestcrisis naar minister Adema gestuurd

Afgelopen dinsdag hebben LTO, NAJK, NZO en De Natuurweide een gezamenlijk plan naar buiten gebracht met het oog op de huidige mestcrisis en het mestdebat van 25 april 2024. De beslissing om dit in gezamenlijkheid te doen komt voort uit een gedeelde zorg over de toekomst van de hele melkveehouderijsector. Lange termijn oplossingen worden momenteel doorkruist door een acute mestcrisis in de reguliere melkveehouderij.

De Nederlandse melkveehouderijsector heeft diversiteit als kracht. Met onderling respect voor ieders bedrijfsvoering zijn er verschillende oplossingsrichtingen. Biologisch is hier duidelijk één van. Vanuit de gezamenlijk biologische zuivelsector is niet voor niets een ambitie opgesteld van een forse opschaling van het consumptievolume.

De acute mestcrisis bij onze reguliere collega’s komt door een stapeling van maatregelen die leiden tot grote onrust en negatieve effecten in de sector; direct of indirect en op korte of op langere termijn. Met name de extensievere (familie-)bedrijven ondervinden de gevolgen ervan. Dit zijn juist de bedrijven die door hun extensievere bedrijfsvoering meewerken aan doelen die ook de biologische sector nastreeft. Het zijn ook bij uitstek de bedrijven die kunnen omschakelen naar ‘biologisch’ en zo meewerken aan de gezamenlijke ambitie om de biologische melkvee- en zuivel sector op te schalen.

De onlangs gepubliceerde mestbrief van de minister verandert weinig aan de huidige crisis, waarbij de biologische melkveesector bovendien niet wordt ontzien bij een mogelijke generieke korting. De biologische sectorale grondgebondenheid valt namelijk niet onder de Nederlandse definitie van grondgebondenheid. Daarmee is bij de uitvoering van de meststoffenwet een groot deel van de biologische melkveehouderij niet uitgesloten bij een eventuele generieke korting.

Gelet op de specifieke situatie in de biologische sector, als een van de oplossingsrichtingen met een forse ambitie en zelfs een tekort aan mest, moeten daarom apart werkbare afspraken worden gemaakt, zoals we in het gezamenlijke plan hebben voorgesteld.