Boeiende De Natuurweidedag geeft beeld van sectoruitdagingen

In de Warmonderhof te Dronten woonden ruim 60 leden De Natuurweidedag bij. Naast voorzitter Sybrand Bouma deelden drie gastsprekers hun visie op de biologische landbouwsector. Ruud Hendriks, practor kringlooplandbouw en docent bodemvruchtbaarheid bij Aeres, nam de aanwezigen mee in een stoomcursus kringlooplandbouw. Stikstof is geen probleem, het moet alleen efficiënter worden benut, zo betoogde Hendriks. Vervolgens schetste hij welke onderdelen van de natuur en het cultuurlandschap, in goede samenhang met elkaar ook in een biologisch systeem de wereldbevolking van voldoende voedingsstoffen kunnen voorzien. Maar dat vraagt wel om keuzes in consumentengedrag, bijvoorbeeld meer plantaardige eiwitten, en veranderingen in de landbouw: zuiniger zijn op onze bodem en werken aan herstel van de bodem door bijvoorbeeld kunstmest achterwege te laten, minimaal te ploegen, meer biodiversiteit en gewasbedekking.

Gerard Migchels, programmamanager bij Wageningen University & Research, schetste een beeld van de vorderingen van de biologische landbouw in het halen van de landelijke doelen rond klimaat, natuur en dierenwelzijn. Migchels ziet dat de biologische melkveehouderij vooral kan bijdragen aan klimaatwinst, koolstofvastlegging, het creëren van bufferstroken rond Natura 2000 gebieden en dierwaardige veehouderij. Stikstofemissies kunnen nog verder worden verlaagd door o.a. nog meer uren weidegang en lager percentage jongvee. Voor de toekomst ziet hij verlaging van methaanemissies als een belangrijk speerpunt om aan te werken met de sector. Tenslotte gaf Migchels een update van de voortgang rond de BioMonitor Melkveehouderij, een op het biologische systeem afgestemde monitorings- en rapportagemethodiek. Daarmee kan de sector laten zien hoe het biologische systeem ‘scoort’ en op basis hiervan worden beloond.

Pierre Berntsen, directeur agrarische bedrijven bij ABN AMRO Bank, nam de aanwezigen mee naar de uitdagende omgeving waarin de biologische landbouw zich bevindt. Ongeacht welke politieke kleur een nieuw kabinet zal hebben, blijft de noodzaak en de druk vanuit Europa om te werken aan de doelen rond natuur en klimaat. Berntsen voorziet groei voor de biologische sector en grotere diversiteit in typen bedrijven. Duurzaamheidskeurmerken, een realistischer prijsstelling op basis van het ‘true costing’-principe, betere ketensamenwerking en een grotere rol in ecosysteemdiensten zijn een paar van de vele factoren die hij hierbij een rol ziet spelen.