De Natuurweide verheugd over uitspraak RvS m.b.t. weidegang

De Raad van State heeft op 12 oktober 2022 in een uitspraak kaders geformuleerd.

“Het weiden van vee heeft op twee manieren een stikstofreducerend effect. De stalemissies nemen af en weilanden waar koeien staan worden minder bemest met stalmest dan weilanden die niet voor beweiden worden gebruikt. Bij een vergunning voor een melkveehouderij waarbij wordt beweid moeten de emissies van het beweiden echter wel worden beoordeeld.” Zo spreekt de Raad van State in haar uitspraak van 12 oktober 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:2874)

Door het uitblijven van heldere mogelijkheden vanuit provincies om een integrale vergunning voor het beweiden, bemesten en stallen van melkvee af te geven, heeft de Raad van State zelf in deze uitspraak kaders geformuleerd. En daarbij het bovenstaande geconstateerd. We hebben al vaker onze zorgen geuit over het vergunningplichtig maken van beweiden, terwijl niemand formuleert hoe die vergunningverlening er dan uit kan zien. We zijn verheugd over het feit dat de rechter nu een helder kader geformuleerd heeft, waar de praktijk mee vooruit lijkt te kunnen. We zullen de impact van deze uitspraak nog wel nader moeten bestuderen.

Omdat biologische melkkoeien vanuit de biologische systeemlandbouw minimaal 180 dagen per jaar weiden, en meestal nog veel meer, is het van belang dat dit mogelijk blijft en waar nodig dit ook te vergunnen is. Dat lijkt nu opgelost te zijn.

Terecht constateert de RvS dat beweiden tot lagere stikstofemissies leidt. In de pilot Biomonitor werken de biologische melkveehouderij en WUR samen aan het beschikbaar krijgen van data, die de orde van grote van de reductie in een biologisch systeem kan kwalificeren.

De RvS kon tot haar conclusie komen op basis van een technische rapportage.Wij verwachten een algemene benadering in deze onderliggende stukken. Hierbij zal dan geen verbijzondering voor een lage emissiesysteem zoals de biologische systeemlandbouw worden gemaakt. Hierdoor wordt de output van de pilot des te belangrijker voor toekomstige zaken, waar ook biologische melkveehouders bij betrokken zijn. De verwachting is dat een eerste uitkomst van de pilot binnenkort naar buiten komt.

Ondertussen zullen we zowel de uitspraak als de onderliggende stukken bestuderen om de impact voor onze leden precies te duiden.
De uitspraak van de Raad van State is hier te vinden: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2022:2874&showbutton=true

Geef een reactie