Eerste reactie op rapport Remkes

De eerste reactie op het 60 pagina’s tellende rapport, dat we nog uitgebreider zullen bestuderen en bespreken in onze organisatie. De gehele reactie is te lezen bij het Biohuis

Een tweetal alinea’s uit de reactie uitgelicht:
-We zien dat Remkes heeft bewogen richting de boeren. Zo stelt hij voor dat bedrijven gaan werken met emissies in plaats van depositie, met een afrekenbare stoffenbalans waar de boer zelf meer aan het stuur zit. (Hiermee zijn we als biologische sector al een pilot gestart,  met het project ‘BioMonitor’ voor melkvee.) Remkes stelt tevens voor om meer te focussen op de staat van de natuur, met een minder absolute rol voor de KDW (kritische depositie waarde). Zijn voorstel om in 2025 en 2028 de exacte eindtermijn te heroverwegen, lijkt realistisch. Het is goed dat de stikstofopgave nu ook wordt neergelegd bij de gehele maatschappij en bij andere sectoren, zoals industrie, bouw en mobiliteit.

-Biologisch wordt in het rapport erkend en regelmatig benoemd als mogelijk perspectief, zowel voor akker- en tuinbouw als veeteelt. Desondanks blijft met dit rapport nog steeds veel juridisch onduidelijk. Juist ook voor biologische boeren. Een houdbaar juridisch systeem, dat onze vorm van bedrijfsvoering erkent, is nodig om biologische bedrijfsvoering mogelijk te houden en te kunnen bevorderen.

Voor wie het rapport van Remkes wil lezen:
Rapport Remkes ‘Wat wel kan – Uit de impasse en een aanzet voor perspectief’.

Geef een reactie